pro fami­lia Offen­bach | Teca­vüz olayın­dan son­ra kadın­lar için acil çağrı

TECA­VÜ­ZE UĞRADIM.

POLİSE GİTM­EK İSTİYORUM.

TECA­VÜZ NE ZAMAN YAŞANDI?

HENÜZ ŞİMDİ OLDU.

Tek başını­za kal­mayın. Güven­diği­niz biri­ne haber verin. Son­ra­ki adım­lar­da size eşlik etme­si­ni sağlayın. Sade­ce sizi rahatsız etmeye­cek ölçü­de olan­lar hak­kın­da konuşun.

Tıb­bi yar­dım alın. Bizi şim­di veya daha son­ra ara­ya­bi­lir­si­niz. Poli­se git­mek ister­se­niz lüt­fen burayı okuy­un.

TECA­VÜZ DAHA ÖNCE­DEN OLDU.

Olay ne kadar önce­den yaşan­mış olur­sa olsun: Bazen kor­kunç anla­ra dair hatıra­lar beklen­me­dik zaman­lar­da tekrar su yüzü­ne çıkar. Baş­ka biri­nin anlat­tığı bir anı, belir­li bir kişiyi ani­den tekrar gör­mek, bir film sah­ne­si, bir koku veya bir his bu hatıraları tetik­ley­e­bi­lir. Bun­lar­la yüz­leş­mek çok önemlidir.

DES­TEK ALIN.

Biz teca­vüz, taciz ve takip edil­me konu­ların­da uzman­laşmış bir danış­ma mer­ke­ziyiz. Danış­ma­da kon­uş­mak ist­ediği­niz her şeye zaman ayırıl­malı­dır. Ne hak­kın­da ne kadar kon­uşu­la­cağı­na siz karar ver­ir­si­niz. Danış­ma­da görüşü­len konu­lar şun­lar ola­bi­lir: “O kadar zaman geç­ti üstün­den, yine neden bir­den bire aklı­ma teca­vü­zün gel­diği­ni anlamıyo­rum.” / “Hiç­bir şeye konsant­re olamıyo­rum ve kâbus görüyo­rum.” / “Ter­a­pi gör­mek isti­yo­rum ama kime baş­vu­ra­bil­eceği­mi bil­mi­yo­rum.” / “Şikây­et­te bulund­um ve şu an ne ola­cağını bilmiyorum.”

069 850 968 022 tele­fon numa­rası ara­ya­rak bizim­le ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz. Tele­fo­na süre­kli cevap veren biri olma­ya­bi­lir ama tele­se­kre­te­re bir mesaj bıra­ka­bi­lir­si­niz. Tele­se­kre­ter­de­ki mesa­jlar her iş günü din­le­nir ve son­rasın­da sizi ararız (numa­ramı­zı giz­leye­rek ara­ma yapıyo­ruz). Bize anonim bir e‑posta da gön­der­ebi­lir­si­niz.

Ran­de­vuyu alır­ken İng­il­izce veya Alman­ca kon­uş­malısınız. Danış­ma hiz­me­ti için bir dil des­teği talep ede­bi­lir­si­niz. Sizin için ila­ve bir mas­raf oluş­maz. Lüt­fen ran­de­vu alır­ken bize bu tale­bi­ni­zi bild­irin ki, ter­cü­me des­teği için uzman bir kişiyi ayarlayabilelim.

GÖRÜŞ­ME İÇİN ÖNERİLER

Teca­vüz hak­kın­da biri­le­ri­yle kon­uş­mak isti­yor­sanız, sakin bir ortam seçin ve diğer kişi­den ne ist­ediği­ni­zi önce­sin­de açık­ça dile geti­rin (örneğin: “Önce beni sade­ce din­le­me­ni ve fik­ri­ni veya duy­gu­larını dile getir­meme­ni istiyorum.”).

Teca­vüz hak­kında­ki görüş­me için bir zaman sınırı belir­ley­in ve son­rasın­da güzel bir kon­u­ya geçin. Gele­cek­te bu kon­uy­la ilgi­li bu kişi­nin sizin­le kon­uş­masını isteyip iste­me­diği­ni­zi ve nasıl kon­uş­masını ist­ediği­ni­zi dile getirin.

Teca­vüz olayının üstün­den zaman geç­miş olsa bile, tıb­bi des­tek almak man­tıklı­dır.

ÖNEM­Lİ BİLGİLER

Dok­torlar giz­li­lik yüküm­lülüğü altınd­a­dır. Teca­vü­zü öğren­di­klerinde res­mi şikây­et­te bul­unamaz­lar. Şikây­e­tin yapılıp yapıl­ma­ya­cağı­na siz karar verirsiniz.

Güven­diği­niz bir kadın hastalıkları uzmanı­na gidin. Teca­vüz olayını anla­tın ve ist­ediği­niz kadar ayrın­tıya girin. Ken­di­ni­zi nasıl his­set­tiği­ni­zi ve şikây­e­t­i­ni­zin olup olma­dığını açıklayın.

Duru­ma göre HIV gibi cin­sel yol­la bulaşan ve olası hami­le­lik iht­i­ma­li­ne karşı test yap­tırın. Ran­de­vu­ya yanınız­da aşı def­ter­ini­zi getirin.

Olası bir mah­ke­me dava­sı için de dok­to­ra git­me­niz fay­da sağla­ya­bi­lir çün­kü dok­to­ra git­tiği­ni­zi ve anlat­tıklarını­zı bel­gel­en­dir­miş olursunuz.

Olayın üstün­den üç gün­den faz­la geç­tiy­se muh­te­melen değer­len­di­ri­le­bi­lir DNA izle­ri bul­mak müm­kün olmayacaktır.

Fakat vücu­dunuz­da teca­vü­ze dair baş­ka göz­le görülür izler var­sa veya muh­te­melen üstün­de iz olan nes­ne­ler mev­cut­sa, bizim­le ile­tişi­me geçin.

Res­mi bir şikây­et­te bul­un­mayı düşünüyor­sanız, müm­kün­se bir hafı­za pro­to­kolü hazır­layın. İlerde ifa­de ver­mek ister­se­niz bu pro­to­kol size yar­dımcı olur.

İyi ile­tişim kura­bil­diği­niz bir dok­tor bulun. Sizin için ter­cüm­an­lık yapa­cak, güven­diği­niz bir kişiyi de yanınız­da götürebilirsiniz.

POLİSE GİTM­EK İSTİYORUM!

Teca­vü­zü poli­se hemen bil­dir­mek zor­unda değil­si­niz. Polis veya mah­ke­me teca­vü­zü öğren­diğin­de, oto­ma­tik ola­rak bir soruş­tur­ma açılır çün­kü bu res­mi bir suç­tur. Son­rasın­da şikây­e­t­i­ni­zi daha geri çeke­mez­si­niz. Dok­tor­un giz­li­lik yüküm­lülüğü böy­le­lik­le sona erer ve mah­ke­me önünde ifa­de ver­me­si zor­un­lu hale gelir.

Bu kar­arı ver­ir­ken ken­di­ni­ze zaman tanıyın. Önce­lik­le izle­ri açıkla­ma­dan kayıt altı­na aldıra­bi­lir­si­niz ve bu kayıt­lı izle­rin son­rasın­da res­mi bir şikây­et­te kul­lanılıp kul­lanıl­ma­ya­cağı­na karar ver­e­bi­lir­si­niz. Bunu nasıl yapa­cağını­zı burad­an öğrenebilirsiniz.

Res­mi bir şikây­e­tin sizin için ne anla­ma gele­ceği hak­kın­da bil­gi alın. Teca­vüz suçları için zaman aşımı 20 yıl­dır. Müm­kün­se bir hafı­za pro­to­kolü hazır­layın (yazılı veya ses­li kayıt şeklin­de). İlerde ifa­de ver­mek ister­se­niz bu pro­to­kol size yar­dımcı olur.

Res­mi bir şikây­et­te bulun­up bul­un­ma­ya­cağınız hak­kın­da bizim­le kon­uşa­bi­lir­si­niz. Siz bir karar ver­me­den önce memn­uni­y­et­le yar­dımcı oluruz. Res­mi bir şikây­e­tin yapıl­ması veya yapıl­m­aması­na yöne­lik bir kar­arın sonu­çlarını ve olası bir mah­ke­me dava­sının ayrın­tılarını sizin­le göz­den geçiririz.

Olayı res­mi ola­rak şikây­et etmek isti­yor­sanız lüt­fen 069/809 80 (mer­kez) veya 069/809 841 20 (hat) numa­raları üzerinden Offen­bach kri­mi­nal poli­si K12’ye baş­vu­run. Kri­mi­nal süre­kli hiz­met­le­ri­ne 06181/100 242 numa­rası üzerinden 7/24 de erişe­bi­lir­si­niz. Bir ran­de­vu alın ve bir erkek­le kon­uş­mak iste­mi­yor­sanız, bir kadın per­so­nelin mev­cut olup olma­dığını sorun.

Şikây­e­ti ken­di ana dili­niz­de yap­mak isti­yor­sanız, sizin için polis mer­kezin­de ter­cüm­an­lık yapa­bil­ecek bir kişi­nin bulun­up bul­un­ma­dığını tele­fon­da sor­un. Polis bir ter­cüm­an görevlendirebilir.

ANIN­DA TIBBİ YARDIM

Yaral­an­ma­lar çoğun­luk­la dış­tan pek görün­me­se de, teca­vüz tıb­bi ola­rak bir acil dur­um­dur. Dok­torlar ve hasta­ne çalış­an­ları giz­li­lik yüküm­lülüğü altınd­a­dır. Dolayısıy­la dok­torl­arın sizin onayını­zı alma­dan ala­na bir polis çağır­ması yasaktır.

Poli­se bir teca­vüz şikây­e­tin­de bul­un­manız duru­mun­da, oto­ma­tik ola­rak bir soruş­tur­manın yürür­lüğe alına­cağını bil­me­niz gere­kir. Fakat bun­un kar­arını sade­ce siz ver­e­bi­lir­si­niz. Gen­el ola­rak sağlık sig­ortanı­za da teca­vüz hak­kın­da bil­gi verilmez.

Bir teca­vüz son­rasında­ki tıb­bi des­tek müm­kün olduğun­ca kısa süre için­de ger­çe­kleş­ti­ril­mel­i­dir (olay­dan son­ra üç gün için­de). Göz­le görü­len yara­lar olma­sa bile, iki hasta­ne­den biri­yle hemen ile­tişim kurm­ak­tan çekinmeyin.

Olay henüz yeni oldu ise, derhal hasta­neye gidin (gece de olsa). Olayın üstün­den bir gün geç­tiy­se, müm­kün­se gündüz saat­lerinde gelin. Hasta­ne­de uzun bekle­me sürele­ri­ni önle­mek her zaman müm­kün olmuyor fakat per­so­nel sizi gerek­tiğin­den faz­la beklet­me­mek için elin­den gele­ni yapacaktır.

Güven­diği­niz bir kişi­den size eşlik etme­si­ni ve duru­ma göre ter­cüm­an­lık yap­masını isteyin.

NERE­YE GİTMELİYİM?

Sana Kli­ni­kum Offenbach

Star­ken­burg­ring 66
63069 Offenbach
Acil bölümü telefonu:
069 8405 7643
Web say­fası

Lüt­fen giriş katında­ki acil bölü­mü­ne baş­vu­run. Önce­den tele­fon­la arar­sanız, duru­ma göre hasta­ne­de bekle­me süre­ni­zi kısaltabilirsiniz.

Ket­te­ler Kran­ken­haus Offenbach

Licht­plat­ten­weg 85
63071 Offenbach
Gündüz­le­ri tele­fon: 069 850 5377
Gece­le­ri tele­fon: 069 850 50
Web say­fası

Lüt­fen giriş katında­ki kayıt masası­na baş­vu­run. Önce­den tele­fon­la arar­sanız, duru­ma göre hasta­ne­de bekle­me süre­ni­zi kısaltabilirsiniz.

HASTA­NE­DE NE YAPILACAK?

Hasta­ne­de kap­sam­lı bir şekil­de muayene edil­ecek­siniz. Sade­ce muayene için gere­kli olduğu kadarını anl­at­manız gere­kir. Önce­lik­le sağlığınız önem­li­dir. Dok­tor size cin­sel yol­la bulaşan hastalıklar için test yapa­bi­lir ve ayrı­ca kan ve idrarını­zı ince­ley­e­bi­lir. Duru­ma göre bir hami­le­lik tes­ti de yapılır. Bu muayene ücret­siz­dir, “Erte­si gün hapı”nı ecza­ne­den satın ala­bi­lir­si­niz. Bu sizin için çok pahalıy­sa, pro fami­lia Offen­bach mas­raf­ları sizin için üst­len­ebi­lir. Bizi arayın.

Dok­torlar son­rasın­da bir kon­trol muay­ene­si için sizin­le bir ran­de­vu daha kar­ar­laş­tıra­cak­tır veya sizi alanda­ki jine­ko­lo­jik muay­eneha­neler­den biri­ne yönlendirecektir.

Talep etme­niz duru­mun­da dok­torl­arın hasta­ne­de izle­ri ve del­il­le­ri kayıt altı­na alması mümkündür.

Alanda­ki dok­torlar size, giz­li bir iz kay­dı yap­tır­mak isteyip iste­me­diği­ni­zi sora­cak­tır. Bu izler, daha son­rasın­da res­mi bir şikây­et­te bulun­ursanız önem­li birer delil ola­bi­lir. İz kay­dı için muay­ene­den önce duş alm­amanız ve kıya­fet­ler­ini­zi değiş­tir­meme­niz daha iyi ola­cak­tır. Alter­na­tif ola­rak, izle­rin bulun­duğu giy­si­le­ri, hijy­e­nik ürün­le­ri, yatak örtü­le­ri­ni veya diğer eşya­ları da yanınız­da muay­eneye getirebilirsiniz.

İz kay­dı sizin için ücret­siz­dir. Numu­ne­ler bir yıl boy­un­ca kayıt altın­da tutul­urlar ve Frankfurt’taki Huku­ki Medi­kal Enstitü’de saklanırlar. Bu süre sona erdik­ten son­ra numu­ne­ler oto­ma­tik ola­rak yok edilirler.

DANIŞ­M­AN­LIK HİZM­ET­İMİ­ZE GELİN

Hasta­ne­de size danış­m­an­lık hiz­me­timiz­den söz edil­ecek­tir. Doğru­dan bize baş­vurar­ak, tele­fon ede­rek veya ile­tişim for­munu dol­durar­ak bizim­le temas kura­bi­lir ve bir danış­m­an­lık ran­de­vu­su ala­bi­lir­si­niz. Ne anlata­cağını­za ve ne kadarını anl­at­mak ist­ediği­ni­ze ken­di­niz karar ver­ir­si­niz. Ne olduğunu anl­at­ma­mayı ter­cih eder­se­niz de sor­un yok­tur. Bazen sade­ce şu an ken­di­ni­zi nasıl his­set­tiği­ni­zi ve nele­rin sizi endişe­len­dir­diği­ni ve kor­kut­tuğunu anl­at­mak bile yar­dımcı olur. Danış­m­an­lık esnasın­da son­ra­ki adım­lar, örneğin res­mi bir şikây­et­te bulun­up bul­un­ma­ya­cağınız, çev­re­ni­zin size des­tek olup olma­ya­cağı vs. üzerinde de düşünebilirsiniz.

KİM BANA YAR­DIMCI OLABİLİR?

Pro­fe­syo­nel bir danışm­an­la des­te­kleyici bir görüş­me yap­ma­ya hak­kınız var­dır. Tek başını­za kal­mayın, hiz­me­timiz­den yar­ar­lanın. Bizi arayın ve bir danış­m­an­lık ran­de­vu­su alın. Elbet­te danış­m­an­lık mer­ke­zi­ne ister­se­niz güven­diği­niz bir kişi­yle bir­lik­te de gele­bi­lir­si­niz. Örneğin iyi bir kız arka­daşınız bil­gi topla­mak ve sade­ce sizin yanınız­da olmak açısın­dan son derece fay­d­alı olabilmektedir.

Danış­m­an­lık hiz­me­ti esnasın­da bir ter­cüm­a­na ihti­yacınız olur­sa, bun­un için talep­te bul­una­bi­lir­si­niz. Sizin için ila­ve bir mas­raf oluşmaz.

BİZ KİM­İZ?

pro fami­lia Offen­bach, tüm ins­an­ların cin­sel ve üre­me hakları için müca­de­le veren, res­mi ola­rak onaylan­mış bir danış­ma mer­ke­zi­dir. Çalış­mamı­zın mer­kezin­de, cin­sel şid­det konu­sun­da danış­m­an­lık ve acil çağrı hiz­me­ti yer almaktadır.

069 850 968 022 tele­fon numa­rası üzerinden en kısa süre­de bir ran­de­vu ala­bi­lir­si­niz. Ofis çalış­ma saat­le­ri­mi­zin dışın­da arar­sanız, tele­se­kre­te­ri­mi­ze bir mesaj bıra­ka­bi­lir­si­niz. Hafta son­ları hari­cin­de sizi en kısa süre­de geri ararız. Danışm­an­lar giz­li­lik yüküm­lülüğü altınd­a­dır ve son derece tecrübelilerdir.

Ran­de­vuyu alır­ken İng­il­izce veya Alman­ca kon­uş­malısınız. Danış­ma hiz­me­ti için bir dil des­teği talep ede­bi­lir­si­niz. Sizin için ila­ve bir mas­raf oluş­maz. Lüt­fen ran­de­vu alır­ken bize bu tale­bi­ni­zi bild­irin ki, ter­cü­me des­teği için uzman bir kişiyi ayarlayabilelim.

KİME YAR­DIM EDİYORUZ

MAĞD­URL­A­RA

Danış­ma hiz­me­timiz, bir tecr­übeden son­ra cin­sel şid­det konu­sun­da yar­dım ara­yan kadın­ları, erke­kler veya diğer ter­cih­le­re sahip kişi­le­rin hep­si­ne açık­tır. Bura­da söz konu­su cin­sel fay­d­al­an­ma, teca­vüz, cin­sel taciz veya teh­dit olabilir.

Şid­det olayı ne kadar geri­de kal­dığı­na, ne kadar süre devam ettiği­ne, res­mi şikây­et­te bulun­up bul­un­ma­dığını­za bak­ma­dan size danış­m­an­lık hiz­me­ti ver­i­yor ve bilgilendiriyoruz.

Adını­zı söy­le­me­ni­ze gerek yok­tur ve talep etme­niz duru­mun­da danış­m­an­lık hiz­me­ti­ni anonim ola­rak da ala­bi­lir­si­niz. Danışm­an­lar giz­li­lik yüküm­lülüğü altınd­a­dır, görüş­me rahat bir ortam­da ve kapalı kapının arkasın­da gerçekleşir.

Görüş­me ücret­siz­dir ve son­rasın­da tekrar ran­de­vu­lar kar­ar­laş­tırıla­bi­lir. Size eşlik ede­cek biri­ni yanınız­da getir­meniz müm­kündür. Gere­kir­se bir dil uzmanı orga­ni­ze edi­le­bi­lir. Lüt­fen ran­de­vu alır­ken bize bu tale­bi­ni­zi bild­irin ki, ter­cü­me des­teği için uzman bir kişiyi ayarlayabilelim.

DES­TEK VERENLER

Cin­sel sal­dırıya uğra­yan kişi siz değil­se­niz fakat bunu yaşamış biri­ne des­tek olmak isti­yor­sanız, güven­le danış­m­an­lık mer­ke­zi­ne başvurabilirsiniz.

Mağ­dur kişi bunu ister­se, danış­m­an­lık görüş­me­si­ne gelir­ken ona eşlik de ede­bi­lir­si­niz. Güve­ni­len bir kişi­nin de alan­da olması, şid­det mağ­du­ru kişi­nin kor­ku ve ger­gin­liği­nin çoğun­luk­la azal­ması­na yol açmaktadır.

CİNS­EL ŞİDD­ET NEDİR? BUN­UN TÜR­LE­Rİ NELERDİR?

Karşı tarafın onayı alın­ma­dan cin­sel bağlam­da ger­çe­kleş­ti­ri­len tüm hare­ket­ler ve dav­ranış tür­le­ri, cin­sel şid­de­tin bir türü­nü oluşturmaktadır.

Bun­lar müsteh­cen laflar ve yor­um­lar gibi söz­lü sal­dırılar, müsteh­cen bakışlar, taciz ve elle taciz gibi zor­la­ma­lar veya cin­sel içe­rikle­rin veya por­no­gra­fi­nin diji­tal medya yoluy­la gön­de­ril­me­si olabilir.

Teca­vüz, 14 yaş üstü biri­nin vücuduna cin­sel ola­rak zor­la giril­me­si­yle açıkla­nan, cin­sel fay­d­alan­manın son derece ağır bir şeklidir.

Mağ­dur şid­det­le, teh­dit­le veya kor­un­masız bir dur­umd­an fay­d­alanıla­rak, üstün­de ger­çe­kleş­ti­ri­len cin­sel faa­li­y­et­le­re ses çık­ar­ma­ma­ya veya sal­dır­gan­da veya baş­ka bir kişi­de bu faa­li­y­et­le­ri ger­çe­kleş­tir­meye zor­lanır. Teca­vüz res­mi bir suç­tur. Dolayısıy­la polis bu suçu öğren­diğin­de, suç hak­kın­da yasal soruş­tur­ma açıl­ması zorunludur.

NASIL YAR­DIM EDİYORUZ

Bir danış­m­an­lık ran­de­vu­su almak için doğru­dan bize gele­bi­lir veya tele­fon­la baş­vu­ra­bi­lir­si­niz. Danış­ma hiz­me­ti alanda­ki danış­ma mer­kezin­de ger­çe­kleşe­bi­lir veya video veya tele­fon yoluy­la yapıla­bi­lir. Danış­ma hiz­me­t­i­nin şekli­ni, size daha çok hitap eden şek­le göre ken­di­niz karar ver­ir­si­niz. Bizim­le kon­uş­mak ist­ediği­niz kon­u­ya siz kadar verirsiniz.

Sizin­le cin­sel suç­la ilgi­li tıb­bi ve sağlık­sal soru­lar hak­kın­da kon­uşuruz. Tıb­bi kon­trol­lere erişe­bil­me­niz için size des­tek ola­bi­li­riz. Huku­ki veya sosy­al yasala­ra yöne­lik soru­larınız­da size des­tek oluruz ve polis­te res­mi bir şikây­et­te bul­un­ma kar­arınız­da size danış­m­an­lık sağlarız. Psi­ko­lo­jik danış­m­an­lık hiz­me­ti de sun­uyo­ruz (tekli görüş­me veya bir­den faz­la ran­de­vu şeklinde).

Gere­kir­se bir dil uzmanı orga­ni­ze edi­le­bi­lir. Lüt­fen ran­de­vu alır­ken bize bu tale­bi­ni­zi bild­irin ki, ter­cü­me des­teği için uzman bir kişi ayarlayabilelim.