pro fami­lia Offen­bach | Linie tele­fo­nică de urgență pen­tru femei, după viol

AM FOST VIOLATĂ.

CÂND A AVUT LOC VIOLUL?

TOC­MAI A AVUT LOC.

Nu rămâ­neți sin­gură. Anunțați o per­so­ană în care aveți încre­de­re. Permiteți‑i altei per­so­ane să vă aju­te privind urmă­to­rii pași. Dis­cu­tați desp­re eve­niment doar în măsu­ra în care simțiți că puteți.

Ape­lați la îngri­ji­ri medi­cale. Ne puteți suna – acum sau într-un moment ulte­ri­or. Dacă doriți să mer­geți la poliție, citiți mai mul­te infor­mații aici.

VIO­LUL A AVUT LOC ACUM MULT TIMP.

Nu con­tează acum cât timp s‑a pet­re­cut eve­nimen­tul: Uneo­ri, amin­ti­ri­le desp­re o situația neplă­cu­tă rea­par în mod neaș­teptat. Adu­ce­rea amin­te poa­te fi declanșa­tă de ascult­area rela­tării unei alte per­so­ane, de vede­rea neaș­tept­ată a anu­mi­tor oameni, de o scenă dintr-un film, de un miros sau de un sen­ti­ment. Este logic să abor­dăm ace­as­tă problemă.

CEREȚI AJU­TOR

Sun­tem un cen­tru de con­si­lie­re spe­cia­lizat în tema­ti­ca vio­lu­lui, hărțui­rii și urmăr­i­rii. În cadrul ședințe­lor de con­si­lie­re ar tre­bui să exis­te spațiu pen­tru toate preo­cup­ări­le dum­nea­vo­as­tră. Dum­nea­vo­as­tră deci­deți desp­re ce și cât de des vorb­im. Print­re teme­le de con­si­lie­re se pot număra: „S‑a întâm­plat acum mult timp, nu știu de ce mă gân­desc dintr-oda­tă la epi­so­dul de viol.” / „Nu mă mai pot con­cen­tra și am coș­ma­r­u­ri noap­tea.” / „Aș vrea să fac ședințe de ter­a­pie, dar nu știu la cine să ape­lez.” / „Am depus o plân­ge­re și nu știu ce urmează.”

Puteți lua legă­tu­ra cu noi prin tele­fon, la numărul 069.850.968.022. Linia tele­fo­nică nu este deser­vi­tă în per­ma­nență, însă puteți lăsa un mesaj pe robot. Mesa­je­le sunt ascul­ta­te în fie­ca­re zi lucră­toare, iar noi vă vom suna îna­poi (apelăm cu număr ascuns). Ne puteți scrie și un e‑mail anoni­mizat.

Puteți sta­bi­li o întâl­ni­re în lim­ba eng­le­ză sau în lim­ba ger­mană. Pen­tru con­si­lie­re putem anga­ja un tra­ducă­tor. Nu tre­bu­ie să plă­tiți nimic. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți o ast­fel de soli­ci­t­are, pen­tru a putea cont­ac­ta o per­so­ană auto­riz­a­tă care să facă traducerea.

SFA­TU­RI PEN­TRU DISCUȚII

Dacă doriți să îi pove­s­tiți cui­va desp­re viol, ale­geți un loc liniș­tit și menționați‑i per­so­a­nei respec­ti­ve ce anu­me vă doriți de la ea (de ex.: „Aș vrea ca mai întâi doar să mă asculți și să nu îmi spui ce cre­zi sau ce simți desp­re asta.”).

Sta­bi­liți un inter­val de timp pen­tru dis­cuția desp­re viol, apoi reve­niți la un subiect mai plă­cut. Dis­cu­tați dacă și cum doriți să fiți abor­da­tă de ace­as­tă per­so­ană în viitor.

Chi­ar dacă vio­lul a avut loc acum mult timp, tot ați putea pri­mi îngri­ji­ri medi­cale.

NOTE IMPORTAN­TE

Medi­cii sunt obli­gați să respec­te con­fi­denția­li­ta­tea. Ei nu pot depu­ne plân­ge­re dacă află desp­re un viol. Este deci­zia dum­nea­vo­as­tră dacă doriți să depu­neți sau nu o plângere.

Mer­geți la un medic gine­co­log în care aveți încre­de­re. Pove­s­tiți desp­re viol, pove­s­tiți atât cât simțiți nevoia. Mențio­nați cum vă simțiți și dacă aveți vreo plângere.

Testați-vă de boli cu trans­mi­t­e­re sexu­ală, HIV (dacă este nece­sar) și pen­tru a depis­ta o even­tuală sar­cină. Tre­bu­ie să aveți cer­ti­fi­ca­tul de vac­ci­na­re cu dum­nea­vo­as­tră când mer­geți la consultație.

O vizi­tă la medic este de ase­men­ea utilă în cazu­lui unui pro­ces în instanță, dacă se înre­gistrea­ză fap­tul că ați fost la con­sul­tație și dacă se înre­gistrea­ză ce ați dis­cu­tat cu medicul.

Dacă au tre­cut mai mult de 3 zile, pro­ba­bil că nu mai pot fi detec­ta­te urme de ADN care pot fi utilizate.

În cazul în care aveți alte urme vizi­bi­le pe corp de la viol sau dacă aveți obiec­te pe care este posi­bil să se afle urme, cont­ac­tați-ne.

În cazul în care doriți să depu­neți o plân­ge­re, înre­gis­trați ordi­nea în care s‑au des­fășu­rat eve­nimen­te­le, dacă puteți. Acest lucru vă va aju­tă mai târ­ziu, dacă doriți să depu­neți o măr­tu­rie.

Cău­tați un medic cu care vă puteți înțe­le­ge bine. La con­sul­tație puteți mer­ge însoți­tă de o per­so­ană de încre­de­re care să tra­ducă pen­tru dumneavoastră.

VREAU SĂ MERG LA POLIȚIE!

Nu tre­bu­ie să den­unțați ime­di­at vio­lul. De înda­tă ce poliția sau instanțe­le judi­cia­re sunt înș­ti­ința­te de viol, se va desch­i­de o anche­tă, deoare­ce este vor­ba desp­re o infracți­une. Din acel moment nu vă mai puteți retra­ge plân­ge­rea. Obli­gația de con­fi­denția­li­ta­te a medi­cil­or este anu­la­tă, iar aceș­tia vor fi obli­gați să depună o măr­tu­rie în instanță.

Luați-vă timp pen­tru a ajun­ge la o deci­zie. Puteți mai întâi să secu­ri­zați și să păs­trați dove­zi­le și să deci­deți cu calm dacă veți folo­si ace­le dove­zi păs­tra­te pen­tru a depu­ne o plân­ge­re mai târ­ziu. Aflați de aici cum se des­fășo­ară acest proces.

Aflați ce ar tre­bui să faceți în cazul în care depu­neți o plân­ge­re. Ter­me­nul de pre­scripție pen­tru viol este de 20 de ani. Dacă puteți, înre­gis­trați ordi­nea în care s‑au des­fășu­rat eve­nimen­te­le (în scris sau oral). Acest lucru vă va aju­tă mai târ­ziu, dacă doriți să depu­neți o mărturie.

Puteți dis­cu­ta cu noi dacă doriți să depu­neți o plân­ge­re sau nu. Vă con­si­li­em cu drag înain­te de a lua o deci­zie. Vom dis­cu­ta cu dum­nea­vo­as­tră desp­re con­se­cințe­le unei deci­zii în favo­area sau în defa­vo­area depu­ne­rii unei plân­ge­ri și desp­re posi­bi­l­e­le pro­ce­du­ri penale.

Dacă doriți să den­unțați infracți­unea, adre­sați-vă poliți­ei judi­cia­re K12 din Offen­bach, la numărul de tele­fon 069/809 80 (cen­tra­la) sau la numărul 069/809 841 20 (admi­nis­trație). Puteți cont­ac­ta ser­viciul per­ma­nent de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tății non-stop, la numărul de tele­fon 06181/100 242. Sta­bi­liți o pro­gra­ma­re și veri­fi­cați dacă este dis­po­ni­bilă o femeie polițist, în cazul în care nu doriți să dis­cu­tați cu un bărbat.

Dacă doriți să depu­neți plân­ge­rea în lim­ba dum­nea­vo­as­tră mate­rnă, soli­ci­tați la tele­fon o per­so­ană de la secția de poliție care poa­te tra­du­ce pen­tru dum­nea­vo­as­tră. Poliția poa­te anga­ja un traducător.

ÎNGRI­JI­RI MEDI­CALE DE URGENȚĂ

Chi­ar dacă dese­ori răni­le nu sunt vizi­bi­le, vio­lul repre­zin­tă o urgență medi­cală. Medi­cii și anga­jații din spi­ta­le respec­tă prin­ci­piul con­fi­denția­li­tății. Acest lucru înse­am­nă că medi­cii nu pot che­ma poliția fără acor­dul dumneavoastră.

Este important de ști­ut că raport­area vio­lu­lui la poliție con­du­ce auto­mat la înre­gis­trarea unei plân­ge­ri. Doar dum­nea­vo­as­tră puteți și tre­bu­ie să luați ace­as­tă deci­zie. De regulă, nici casa dum­nea­vo­as­tră de asi­gurări nu pri­meș­te infor­mații desp­re viol.

Îngri­ji­ri­le medi­cale după viol ar tre­bui să aibă loc cât mai rapid posi­bil (până la 3 zile de la comi­t­erea infracți­unii). Nu ezi­tați să cont­ac­tați una dint­re cele două cli­ni­ci – chi­ar dacă nu aveți răni vizibile.

Dacă vio­lul toc­mai a avut loc, mer­geți ime­di­at la cli­nică (pro­gram și noap­tea). Dacă infracți­unea a fost comisă cu o zi în urmă, mer­geți la cli­nică în tim­pul zilei, dacă este posi­bil. În spi­tal, nu se pot evi­ta mereu tim­pii de aștept­a­re mai lun­gi – per­so­nalul va face însă tot posi­bilul să nu vă lase să aștep­tați mai mult decât e nevoie.

Puteți mer­ge însoți­tă de o per­so­ană în care aveți încre­de­re și care poa­te tra­du­ce pen­tru dum­nea­vo­as­tră, dacă este nevoie.

UNDE TRE­BU­IE SĂ MERG?

CLI­NI­CA SANA DIN OFFENBACH

Star­ken­burg­ring 66
63069 Offenbach
Tele­fon came­ra de gardă:
069 8405 7643
Site web

Vă rugăm să vă înre­gis­trați la came­ra de gar­dă de la par­ter. Dacă sunați înain­te este posi­bil să se scur­te­ze tim­pul de aștept­a­re la fața locului.

SPI­TA­LUL KET­TE­LER DIN OFFENBACH

Licht­plat­ten­weg 85
63071 Offenbach
Tele­fon zi: 069 850 5377
Tele­fon noap­te: 069 850 50
Site web

Vă rugăm să vă înre­gis­trați la regis­tra­tura de la par­ter. Dacă sunați înain­te este posi­bil să se scur­te­ze tim­pul de aștept­a­re la fața locului.

CE SE VA ÎNTÂM­PLA LA SPITAL?

La spi­tal veți fi con­sul­ta­tă amănunțit. Tre­bu­ie să pove­s­tiți doar lucr­u­ri­le care sunt importan­te pen­tru con­sul­tație. Sănă­ta­tea dum­nea­vo­as­tră este pe pri­mul loc. Medi­cii vă pot face tes­te pen­tru boli cu trans­mi­t­e­re sexu­ală, pre­cum și tes­te de sân­ge și de urină. Dacă este nevoie se va face și un test de sar­cină. Acest con­sult este gra­tuit și veți pri­mi „pas­tila de a doua zi” de la farm­acie. În cazul în care cos­tul pen­tru pas­tilă este prea ridi­cat pen­tru dum­nea­vo­as­tră, aso­ciația pro fami­lia va plă­ti în schimb. Sunați-ne.

Pen­tru un con­trol ulte­ri­or, medi­cii vor sta­bi­li împreună cu dum­nea­vo­as­tră o pro­gra­ma­re sau vă vor da o tri­mi­t­e­re la un cabi­net de gine­co­lo­gie autorizat.

Dacă doriți, exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca medi­cii să secu­ri­ze­ze urme­le și dove­zi­le în clinică.

Medi­cii vă vor între­ba dacă doriți să faceți un examen med­ico-legal con­fi­denți­al. Aces­te urme pot ser­vi drept dove­zi în cazul în care deci­deți mai târ­ziu să depu­neți o plân­ge­re. Pen­tru examenul med­ico-legal, cel mai bine este să nu faceți duș înain­te și să vă păs­trați hai­ne­le pe dum­nea­vo­as­tră. Alter­na­tiv, puteți adu­ce hai­ne­le la examen, pre­cum și arti­co­le de igienă, așter­nu­tu­ri și alte lucr­u­ri pe care se pot regă­si urme.

Examenul med­ico-legal este gra­tuit. Pro­be­le vor fi secu­riza­te timp de un an și vor fi păs­tra­te în Insti­tu­tul med­ico-legal din Frank­furt. După expi­rarea aces­tui ter­men, pro­be­le secu­riza­te vor fi dis­tru­se automat.

VENIȚI LA O ȘEDINȚĂ DE CON­SI­LIE­RE LA NOI

În cadrul cli­ni­cii veți fi înș­ti­ința­tă desp­re ședințe­le noast­re de con­si­lie­re. Ne puteți cont­ac­ta per­so­nal, tele­fo­nic sau com­ple­tând for­mu­la­rul de pe site și puteți pro­gra­ma o ședință de con­si­lie­re. Dum­nea­vo­as­tră deci­deți ce și cât ne pove­s­tiți. Este în regulă și dacă nu doriți să pove­s­tiți deloc ce s‑a întâm­plat. Uneo­ri este de aju­tor să vor­biți doar desp­re cum vă simțiți și ce îngri­jorări sau teme­ri vă macină. În cadrul ședințe­lor de con­si­lie­re vă puteți gân­di și la urmă­to­rii pași pe care îi veți urma, de ex.: dacă doriți să depu­neți plân­ge­re, cum vă pot aju­ta oamen­ii din jurul dum­nea­vo­as­tră etc.

CINE MĂ POA­TE AJUTA?

Aveți drep­tul la dis­cuții de spri­jin cu un con­si­lier pro­fe­sio­nist. Nu rămâ­neți sin­gură, pro­fi­tați de invi­tația noas­tră. Sunați-ne și pro­gra­mați o întâl­ni­re. Puteți veni însoți­tă la cen­trul de con­si­lie­re. De exemp­lu, o prie­tenă bună vă poa­te fi de aju­tor dacă strân­ge infor­mații și dacă este pur și simp­lu ală­tu­ri de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de un tra­ducă­tor, putem cont­ac­ta unul. Nu tre­bu­ie să plă­tiți nimic.

CINE SUN­TEM?

pro fami­lia Offen­bach este un cen­tru de con­si­lie­re recu­nos­cut, care mili­tează pen­tru drep­turi­le repro­duc­ti­ve și privind sexua­li­ta­tea ale tutu­r­or oamen­i­l­or. Un ele­ment cen­tral al mun­cii noast­re este con­si­lie­rea în caz de vio­lență sexu­ală și ser­viciul de apel­uri de urgență.

Puteți ape­la numărul de tele­fon 069 850 968 022 pen­tru a sta­bi­li o pro­gra­ma­re cât mai curând posi­bil. În afa­ra ore­lor de pro­gram ne puteți lăsa un mesaj pe robo­tul tele­fo­nic. Veți fi suna­tă îna­poi rapid, mai puțin în weekend. Con­si­lie­r­e­le respec­tă prin­ci­piul con­fi­denția­li­tății și au mul­tă experiență.

Puteți sta­bi­li o întâl­ni­re în lim­ba eng­le­ză sau în lim­ba ger­mană. Pen­tru con­si­lie­re putem anga­ja un tra­ducă­tor. Nu tre­bu­ie să plă­tiți nimic. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți o ast­fel de soli­ci­t­are, pen­tru a putea cont­ac­ta o per­so­ană auto­riz­a­tă care să facă traducerea.

PE CINE AJUTĂM.

PER­SO­AN­ELE AFECTATE

Ședințe­le de con­si­lie­re sunt deschise pen­tru toate per­so­an­ele afec­ta­te – femei, băr­bați sau per­so­ane que­er – care cau­tă aju­tor după un inci­dent de vio­lență sexu­ală. Poa­te fi vor­ba de agre­si­une sexu­ală, viol, hărțui­re sexu­ală sau amenințare.

Vă con­si­li­em și vă infor­măm, indi­fe­rent de cât timp a tre­cut de la epi­so­dul de vio­lență, cât timp durează/a durat și indi­fe­rent dacă ați depus sau nu plângere.

Nu tre­bu­ie să ne spu­neți cum vă numiți, iar ședințe­le de con­si­lie­re se pot des­fășu­ra anonim, dacă doriți. Con­si­lie­r­e­le respec­tă prin­ci­piul con­fi­denția­li­tății, ședințe­le au loc într-un mediu liniș­tit și cu uși­le închise.

Ședința de con­si­lie­re este gra­tui­tă și pot fi pro­gra­ma­te ședințe ulte­rio­are. Puteți veni însoțit(ă). Dacă aveți nevoie, putem anga­ja un tra­ducă­tor. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți o ast­fel de soli­ci­t­are, pen­tru a putea cont­ac­ta o per­so­ană auto­riz­a­tă care să facă traducerea.

AJU­TOARE

Chi­ar dacă nu dum­nea­vo­as­tră ați sufe­rit în urma unei infracți­uni con­tra liber­tății și inte­gri­tății sexua­le, însă doriți să aju­tați pe cine­va, puteți cont­ac­ta cen­trul de con­si­lie­re în mod confidențial.

De ase­men­ea, puteți însoți pe cine­va în cadrul unei ședințe de con­si­lie­re, dacă per­so­a­na în cau­ză își doreș­te acest lucru. Fri­ca și ten­si­unea per­so­a­nei afec­ta­te de vio­lență se poa­te dimi­nua în pre­zența unei per­so­ane de încredere.

CE ESTE VIO­LENȚA SEXU­ALĂ? SUB CE FOR­ME SE PREZINTĂ?

Toate acți­uni­le sau com­por­ta­men­te­le de natură sexu­ală care NU sunt con­sen­sua­le sau care au loc fără con­simțământ repre­zin­tă for­me de vio­lență sexuală.

Este vor­ba desp­re abuz ver­bal, pre­cum rem­ar­ci și comen­ta­rii ori pri­vi­ri obs­ce­ne, hărțui­re și con­strân­ge­re, pre­cum pipăi­tul, dar este vor­ba și desp­re trans­mit­erea de conți­nut sexu­al sau por­no­gra­fic prin inter­me­diul canalelor media digitale.

Vio­lul este o for­mă deo­se­bit de gra­vă de con­strân­ge­re sexu­ală, care impli­că pene­trarea sexu­ală a cor­pu­lui unei per­so­ane în vâr­s­tă de cel puțin 14 ani.

Vic­ti­ma este con­strânsă prin forță, amen­ințări sau pro­fi­tând de o situație în care este lip­si­tă de apăra­re să tole­re­ze acte sexua­le asu­pra sa, a agresorului/agresoarei sau a unei alte per­so­ane. Vio­lul este o infracți­une. Acest lucru înse­am­nă că infracți­unea va fi urmări­tă penal atun­ci când poliția este înștiințată.

CUM VĂ PUTEM AJUTA.

Ne puteți cont­ac­ta per­so­nal sau tele­fo­nic pen­tru a pro­gra­ma o ședință de con­si­lie­re. Ședința de con­si­lie­re poa­te avea loc față în față, în cen­trul nostru de con­si­lie­re, sau în for­mat video ori la tele­fon. Puteți ale­ge moda­li­ta­tea de con­si­lie­re în fun­cție de ceea ce vi se potri­veș­te cel mai bine. Dum­nea­vo­as­tră deci­deți desp­re ce doriți să vorbiți.

Noi dis­cu­tăm cu dum­nea­vo­as­tră desp­re aspec­te medi­cale și sani­t­are lega­te de infracți­unea sexu­ală. Vă putem aju­ta să căpă­tați acces la îngri­ji­ri medi­cale ulte­rio­are. Vă ofe­rim infor­mații cu pri­vi­re la aspec­te­le juri­di­ce sau de drept social și vă con­si­li­em privind deci­zia de a depu­ne sau nu plân­ge­re la poliție. Vă ofe­rim con­si­lie­re psi­ho­lo­gică (o sin­gură ședință sau mai multe).

Dacă aveți nevoie, putem anga­ja un tra­ducă­tor. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți o ast­fel de soli­ci­t­are, pen­tru a putea cont­ac­ta o per­so­ană auto­riz­a­tă care să facă traducerea.